Säkerhetsdörrar – de olika säkerhetsklasserna

Säkerhetsdörrar finns i olika klasser beroende på behov och förutsättningar. Ett effektivt inbrottsskydd är en avvägning mellan en mängd olika faktorer och det är ditt behov som styr vilken klass du väljer på Din säkerhetsdörr.

  • Utseende
  • Vikt/hållfasthet på vägg
  • Inbrottsskydd
  • Brandskydd och ljuddämpning
  • Pris
  • Möjlighet till evakuering utifrån (ex vid brand i trapphus)
  • Nyckelsystem och reservnycklar

För säkerhetsdörrar förekommer en rad olika klassificeringar vilka var för sig godkänner olika områden vilka nedan presenteras i förenklad form.